Tags

,

shostakovich-the-symphonies-rozhdestvensky-melodiya-11cds

Label : Melodiya
Format : Flac (image + cue)
Cover : Yes

Tracklist :

CD 1 :

Symphony No. 1 in F minor, Op. 10
Symphony No. 15 in A major, Op. 141

CD 2 :

Symphony No. 2 in B flat major (To October), Op. 14
Symphony No. 10 in E minor, Op. 93

CD 3 :

Symphony No. 3 in E flat major (The First of May), Op. 20
Symphony No. 12 in D minor, Op. 112 (The Year 1917 – in Memory of Lenin)

CD 4 :

Symphony No. 4 in C minor, Op. 43

CD 5 :

Symphony No. 5 in D minor, Op. 47
Symphony No. 6 in B minor, Op. 54

CD 6 :

Symphony No. 7 in C major (Leningrad), Op. 60

CD 7 :

Symphony No. 8 in C minor, Op. 65 (Stalingrad)

CD 8 :

Symphony No. 9 in E flat major, Op. 70
Symphony No. 14 for soprano, bass, strings & percussion, Op. 135

CD 9 :

Symphony No. 11 in G minor, Op. 103 (The Year 1905)

CD 10 :

Symphony No. 13 in B flat minor, Op. 113 (Babi Yar)

CD 11 :

Symphony No. 10 in E minor, Op. 93

Alla Ablaberdyeva, Galina Borissova – sopranos, Sergey Yakovenko – baritone, Alexei Maslennikov, Victor Rumantsev – tenor, Anatoli Safiulin, Evgeny Nesterenko, Anatoli Obraztsov – bass
Ludmila Golub – organ, Irina Lozben – flute, Vladimir Pushkarev – trumpet
Leningrad Philharmonic Orchestra, USSR Radio & TV Symphony Orchestra, USSR Symphony Orchestra, USSR Ministry of Culture Chamber Choir, USSR Ministry of Culture Symphony Orchestra, Gennady Rozhdestvensky

Advertisements